Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Aatu Itkonen

2. Yhteyshenkilö

Aatu Itkonen

info@aatuitkonen.com

+358 44 206 5125

3. Rekisterin nimi

Aatu Itkosen asiakasrekisteri

4. Rekisteröidyt

Rekisteri sisältää rekisterinpitäjän henkilöasiakkaiden ja potentiaalisten henkilöasiakkaiden ja rekisterinpitäjältä tarjousta pyytäneiden henkilöiden sekä näiden edustajien tietoja.

Lisäksi rekisteri sisältää rekisterinpitäjän yritys- ja yhteisöasiakkaiden ja potentiaalisten yritys- ja yhteisöasiakkaiden ja rekisterinpitäjältä tarjousta pyytäneiden yritysten ja yhteisöjen sekä näiden edustajien tietoja.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakasviestintään. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakkuuden osalta asiakassuhteen hoitamisen muodostama oikeutettu etu sekä siihen liittyvien sopimussuhteiden täytäntöönpano.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • Tietoa asiakkuudesta

7. Erityiset henkilötietoryhmät

Rekisteri ei sisällä erityisiä henkilötietoryhmiä kuten tietoja henkilön terveystilasta.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Rekisteri voi myös sisältää rekisterinpitäjän omia merkintöjä rekisteröidystä.

9. Tietojen vastaanottajat

Henkilötietoja voidaan luovuttaa muille rekisterinpitäjille vain siinä tapauksessa, että rekisteröity on henkilötietojensa antamisen yhteydessä tai jälkikäteen antanut siihen erillisen suostumuksen. Muulla rekisterinpitäjällä ei tässä yhteydessä tarkoiteta alihankkijaa vaan tahoa, joka käyttää saamiaan henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.

Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietoja käsitteleviä alihankkijoita rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä asiakassuhteen hoitoon ja asiakasviestintään. Rekisterin henkilötietoja voivat käsitellä tekniset yhteistyökumppanit kuten pilvipalveluiden tarjoajat.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että jos henkilötietoja käsitellään EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, tietojen siirto perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin henkilötietoja voidaan käsitellä pilvipalvelussa, joka on rekisteröity EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tällaisissa tapauksissa riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. Privacy Shield -järjestelyllä tai sopimusteitse käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä mallilausekkeita.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötietojen säilyttämistä paperilla vältetään. Rekisterinpitäjän ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

12. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä asiakassuhteen hoitoon ja asiakasviestintään. Asiakassuhteen päätyttyä tietoja säilytetään toistaiseksi, ellei rekisteröity pyydä tietojensa poistamista. Nimet ja yhteystiedot sekä mahdollinen muu kirjanpitoaineisto säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuuden vuoden ajan sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä, jota rekisterin tiedot koskevat, on oikeus:

 • Saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • Saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat rekisterinpitäjän käsittelemät henkilötiedot
 • Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • Vaatia henkilötietojensa poistamista rekisteristä silloin, kun:
  • Tietojen käsittely perustuu suostumukseen
  • Tietojen poistaminen ei ole ristiriidassa rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden tai yleisen edun kanssa
  • Henkilötietojen käsittely ei ole enää tarpeellista niitä tarkoituksia varten, joihin ne alunperin kerättiin
 • Peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
 • Saada henkilötietonsa sähköisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että kyseinen henkilö on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot rekisterinpitäjälle, rekisterinpitäjä käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
 • Vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, esimerkiksi pyytämällä suoramarkkinoinnin lopettamista
 • Tehdä valitus valvontaviranomaiselle

14. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön tai toiminnan muuttuessa tai tarkentuessa. Seloste on viimeksi päivitetty 9.9.2019.